رديف  شرکت / امور اداره تابعه اداره تابعه اداره تابعه اداره تابعه اداره تابعه اداره تابعه اداره تابعه
1 باخرز باخرز            
2 بجستان بجستان یونسی          
3 بردسكن بردسكن شهرآباد انابد        
4 بینالود بینالود            
5 تايباد تايباد مشهد ریزه  کاریز        
6 تربت جام تربت جام نصرآباد نیل شهر احمدآباد صولت      
7 تربت حيدريه تربت حيدريه کدکن بایگ رباط سنگ      
8 جغتای جغتای            
9 جوین نقاب            
10 چناران چناران گلمکان          
11 خليل آباد خليل آباد کندر          
12 خواف خواف سنگان قاسم آباد سلامی  نشتیفان    
13 خوشاب  سلطان آباد            
14 داورزن داورزن            
15 درگز درگز لطف آباد  نوخندان چاپشلو      
16 رشتخوار رشتخوار جنگل          
17 رضویه رضویه            
18 زاوه دولت آباد            
19 سبزوار سبزوار روداب  ششتمد        
20 سرخس سرخس مزداوند          
21 صالح آباد صالح آباد            
22 طرقبه شانديز طرقبه  شاندیز          
23 فريمان فريمان فرهادگرد سفیدسنگ قلندرآباد      
24 فیروزه فیروزه همت آباد          
25 فیض آباد فیض آباد شادمهر          
26 قوچان قوچان باجگیران          
27 كاشمر كاشمر ریوش          
28 كلات كلات زاوین          
29 گلبهار گلبهار            
30 گناباد گناباد کاخک بیدخت        
31 ملک آباد ملک آباد            
32 نيشابور نيشابور قدمگاه بار درود خرو عشق آباد چکنه

 

شایان توجه است که ساختار شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از 3 شرکت تبصره 2 ؛ 29 امور (شهرستان) و 73 اداره (شهر) تابعه تشکیل شده است . که گروه GIS با 32 شرکت و امورتابعه، ارتباط سیستمی دارد .