همکاران گروه GIS در ستاد شرکت

جعفر حیدری رئیس گروه سیستمهای جغرافیایی GIS
    کارشناس مسئول سیستمهای جغرافیایی GIS
    کارشناس RS
    کارشناس بانک های اطلاعاتی جغرافیایی GIS

 

همکاران گروه GIS در امور تابعه شرکت

رديف  شهرستان نام  نام خانوادگی شماره تلفن همراه شماره تلفن ثابت پست الکترونیک
1 ادارات تابعه حمید رضا پورعطا 9155174374 32523526 *
2 باخرز عباس بالقدر 9367260112 54827053 *
3 بجستان محسن عبدالهی 9155330413 56522399 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
4 بردسكن احمد خورسند 9157625081 55421462 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
5 تايباد میثم شریعت 9156543667 54523279 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
6 تربت جام علیرضا  عباسی 9169406020 52526015  از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
7 تربت حيدريه علی اکبر گل محمدی 9153333792 52246001 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
8 جغتای مسعود جغتایی 9155724346 45622030 *
9 جوین مجتبی نیرومند 9153069926 45223390 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
10 چناران مهدی ضامن 9158063822 38765944 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
11 خليل آباد محسن قاضیان 9159269365 57722247 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
12 خواف سید حسن  رضائیان 9126504995 54224043 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
13 خوشاب  سید رضا  بهشتی نصر 9153718463 45023800 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
14 داورزن سید محسن  داورزنی 9153712364 44924100 *
15 درگز محمد نوابی 9155823678 46227044 *
16 رشتخوار حمیدرضا خسروی 9155316783 56222812 *
17 رضویه غلامرضا وطن خواه 9155046578 33223083 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
18 زاوه امید رضا  صفی پور طرقی 9155098688 53723401 *
19 سبزوار افشین موذن 9153711921 44655691 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
20 سرخس مرتضی رحیمی 936006035 34539315 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
21 طرقبه شانديز امیر حسنی کاخکی 9155333851 34227226 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
22 فريمان محمد فیضی 9153237547 34632172 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
23 فیروزه حسن طاهری 9151508427 43523743 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
24 فیض آباد وحید جهانشیری 9151304791 52230987 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
25 قوچان امین محمودی 9153821769 47227740 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
26 كاشمر ابوالقاسم  عصاریان 9156831525 55234301 *
27 كلات علی پورباقری 9105727320 34722448 *
28 گلبهار علیرضا  امیری 9151417530 38323370 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
29 گناباد جواد سالاری 9153759906 57253211 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.
30 نيشابور اسحاق جعفریانی 9354828404 42613010 از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.