نمودار سازمانی ستادی

 

شایان توجه است که در حال حاضر ساختار گروه سیستمهای جغرافیایی GIS شرکت در حوزه ستادی، فقط با رئیس گروه مربوطه اداره می شود .