شرح وظایف گروه سیستمهای جغرافیایی GIS

شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
 

 

وزارت نيرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

 • ارتباط مستمر با بخش GIS دفتر آمار و فن آوری اطلاعات شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور و ارائه گزارشات مرتبط.
 • حضور مستمر در جلسات و سمینارها و دوره های آموزشی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با توجه به نیاز شرکت .

استانداري ، سازمان مديريت ، سازمان نقشه برداری و ارگانهاي ديگر

 • نظارت بر ارسال گزارشات و اطلاعات عملكردی شرکت در بخش GIS به  استانداري ، سازمان مديريت ، سازمان نقشه برداری و ارگانهاي ديگر به صورت دوره هاي درخواست شده و يا روتين .

فرایند کاری  

 • دریافت اهداف و سیاست‌ها و خط مشی کلی از مدیر دفتر آمار و فن آوری اطلاعات و هماهنگی و تهیه و اجرای پروژه‌های GIS در راستای سیاست‌های شرکت .
 • مديريت عمومي منابع مورد نياز و سازماندهي وظايف و اركان حوزه تحت نظر .
 • ایجاد زمینه های لازم برای پیاده سازی سامانه اطلاعات توصیفی .
 • تهیه ، بررسی و تصویب شرح خدمات ، طرح های مدیریتی و پروژه های GIS .
 • شناسایی نیاز های مرتبط با GIS در واحد های مختلف و همکاری در برنامه ریزی جهت رفع نیازها و ارائه خدمات .
 • پیگیری و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع با هماهنگی واحد های ذیربط .
 • پیگیری جهت تهیه اطلاعات توصیفی و مکانی در شهرهای تحت پوشش و ساماندهی آن .
 • پذیرش فرآورده های پروژه های GIS پس از اخذ تاییدیه ناظر و کاربران نهایی .
 • ایجاد هماهنگی داخلی و یا فراسازمانی برای تکمیل و بهنگام سازی سامانه اطلاعات مکانی GIS .

نظامنامه ، بخشنامه و دستورالعمل

 • نظارت و بررسي مستمر فرآيند ، نظام نامه ، بخشنامه و دستورالعمل هاي ابلاغ شده مربوطه و بکارگيري و تسري آنها  به فرآيند ، نظام نامه ، بخشنامه و دستورالعمل هاي داخلي شرکت .
 • تاييد کليه آمار و اطلاعات مکانی شرکت قبل از انتشار و ارسال .

اهداف ، ارزيابي و بودجه

 • تدوین برنامه های میان مدت و کوتاه مدت توسعه و کاربرد سیستم اطلاعات مکانی GIS .
 • پیشنهاد طرح های پژوهشی مرتبط با سیستم های اطلاعات مکانی .
 • پیش بینی برآورد بودجه مورد نیاز و نظارت بر تحقق بودجه سالیانه ( با تایید معاون برنامه ریزی و منابع انسانی ) .
 • نظارت بر عملکرد مجریان و مشاورین طرح های مرتبط با سامانه اطلاعات مکانی در سطح شرکت ها .
 • نظارت بر ارزيابي عملکرد (نظارتي و اجرايي) ارائه آمار و اطلاعات مکانی ، حوزه هاي ستادي و صف .
 • تهيه اهداف و برنامه هاي استراتژيک گروه سیستمهای جغرافیایی GIS و تدوين اهداف چشم انداز و افق بلند مدت شرکت در اين راستا.

مشاورين و پيمانکاران

 • پیگیری و نظارت بر پروژه های مرتبط با GIS با هماهنگی واحد های ذیربط .
 • انجام نظارت کامل بر نحوه قرارداد و خدمات مشاورين و شرکت هاي مجري پياده سازي GIS و RS ، در سطح ستاد و صف ، به لحاظ انطباق با قرارداد و مستندات قانونی ، همچنين مراحل تهيه و ارتقاي نرم افزار و سخت افزار مورد نياز .

نرم افزار و سخت افزار

 • همکاری در به کارگیری فن آوری های مهندسی نرم افزار ، مهندسی اطلاعات (مدل داده) و مهندسی GIS در طراحی و تولید این سامانه ها .
 • پیگیری و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع با هماهنگی واحد های ذیربط .
 • همکاری برای ورود اطلاعات پیکسلی و یا برداری از منابع مختلف از قبیل : نقشه ، تصاویر هوایی و ماهواره ای ، GPS ، تجهیزات نقشه برداری و ...
 • پیگیری و هماهنگی امور مربوط به نقشه ها و ایجاد مکانیزم به روز نگهداشتن اطلاعات مکانی در کلیه بخش ها .
 • نظارت بر انجام اقدامات موثر در راستاي حفاظت از داده ها و اطلاعات مکانی شرکت از طريق پشتيبان سازي منظم و همکاري و هماهنگي در جهت انجام آموزش هاي مناسب کاربران .
 • نیازسنجی و نظارت بر اعمال policy  و تعیین سطح دسترسی به داده های سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی به کاربران درون سازمانی و برون سازمانی .

برگزاري جلسه ، کارگاه و آموزش

 • بررسی نیازهای آموزشی در زمینه فعالیت های GIS و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقای سطح دانش پرسنل ستادی ، شرکت ها و امور های تابعه .
 • حضور موثر در جلسات کارگروه GIS وکارگروه توسعه الکترونیک و پیگیری مصوبات آن .

زيست محيطي ، ايمني و بهداشت

 • رعايت مسائل زيست محيطي ابلاغي در چارچوب شغل مورد تصدي .
 • رعايت مسائل ايمني و بهداشتي ابلاغي در چارچوب شغل مورد تصدي .

تجزيه و تحليل اطلاعات

 • انجام تحلیل ، پردازش و پاسخ گویی های مکانی مورد نیاز کاربران با هماهنگی گروه آمار و اطلاعات .
 • ارائه نتایج در قالب نقشه ، گزارش ، جدول و نمودار .